Unser Team

Das Team der Qua­li­ty Auto­ma­ti­on GmbH aus Stol­berg bei Aachen steht Ihnen mit Rat und Tat zur Sei­te. Hier fin­den Sie alle Per­so­nen, die bei der Qua­li­ty Auto­ma­ti­on GmbH arbei­ten. Wir ste­hen Ihnen auch per­sön­lich zur Ver­fü­gung.
Hier kön­nen Sie eine Lis­te aller Mit­ar­bei­ter (PDF) mit den Kon­takt­mög­lich­kei­ten downloaden.

Maxi­mi­li­an Aretz, M.Eng.
Dipl.-Ing.
Flo­ri­an Biedermann
Dipl.-Ing. (FH)
Mar­ti­jn Hopkins
Dipl.-Ing.
Micha­el Lambertz
Adri­an Majew­ski, M.Eng.
Mar­cel Mar­tis, B.Eng.
Dani­el Meu­rer, M.Eng.
Dipl.-Ing. Gui­do Müller
Ricar­da Nel­les­sen, M. Sc.
Andre­as Nol­ten, B.Eng.
Den­nis Paus­ten­bach, M.Sc.
Dipl.-Ing.
Tho­mas Peukmann
Jörg Stein­kel­ler, M. Eng.
Bene­dikt von den Driesch, M. Eng.